NME Netwerk

Het NME Netwerk telt ruim 120 leidinggevenden (of ‘beleidsverantwoordelijken’) van lokale NME en/of duurzaamheidsorganisaties. Om substantieel te kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij hebben zij de krachten gebundeld.

Zij helpen elkaar om:      

• Natuur en milieueducatie te verbreden naar duurzaamheidseducatie en -participatie

• Doordachte, structurele en samenhangende programma’s aan te bieden

• Waar mogelijk aan te sluiten op lokale en regionale ontwikkelingen

• Vruchtbaar samen te werken met overheid, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven

NME organisaties zijn laagdrempelige organisaties die nauw samenwerken met het onderwijs en in toenemende mate met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Door de veranderingen in de samenleving zien veel centra in dat hun maatschappelijke functie ook moet veranderen. Zij kunnen als geen ander gemeenten helpen om duurzame ontwikkeling dichtbij huis op lokaal niveau mogelijk te maken.

Kerngroep
Het NME Netwerk werkt met een kerngroep, die fungeert als klankbord en sparringpartner voor moderator Vivian Siebering. De kerngroep komt drie tot vier keer per jaar bijeen. De leden zijn Olle Mennema (NME Den Haag en GDO-bestuurslid, voorzitter NME Netwerk), Arjanne Lagendijk (NMCX, Haarlemmermeer), Monique Verstraten (Natuurcentrum Arnhem) en Ciska Buijze (NME Assen).

Leerkringen
Er zijn vijf inhoudelijke leerkringen in het NME Netwerk: (zwerf)afval/ grondstoffen/ circulair, energie, water/klimaatadaptatie, voedsel en biodoversiteit. Deze leerkringen worden gekoppeld aan de landelijke Participatietafels Van DuurzaamDoor, waardoor er een uitwisseling plaatsvindt tussen landelijk en lokaal/regionaal.

Intervisie positionering lokale NME organisaties 
Leidinggevenden zijn regelmatig bijeen voor een uitwisseling van ervaringen over vraagstukken rond positionering en verzelfstandiging. Mocht je aan willen haken, laat het weten. Nieuwe mensen vanuit leidinggevende of ‘beleidsverantwoordelijke’ functies, zijn welkom. De groep inventariseerde ‘beren op de weg’ en ‘fluitjes van een cent’ voor NME organisaties die in een proces van verzelfstandiging zitten. Ter inspiratie:

Top drie ‘Fluitje van een cent’

1. Minder bureaucratie en regelgeving
2. Flexibeler organisatie; vrijheid
3. Grotere zichtbaarheid van je organisatie

Top drie ‘Beren op de weg’                                             

1. Je gaat naar een subsidierelatie en bent daarmee financieel kwetsbaarder
2. Rechtspositie personeel verandert: personeel raakt ambtenarenstatus kwijt; onbekendheid voor personeel zorgt voor onrust
3. Relatie met gemeente wordt ‘kouder’

Thema 2016: Afval is grondstof!  
Dat hield in dat we, samen met onze partners in het NME Platform onder meer hebben ingezet op:

♦ de kennisdeling rondom afval en grondstoffen versnellen (via de werkgroep afval/ grondstof)
♦ landelijk partnerschappen aangaan met diverse ‘afvalpartners’ die lokaal spin-off hebben;
♦ in regio’s de 'lokale grondstoffen deals' versnellen en/of faciliteren.
♦ bijeenkomst rond maatschappelijke afvalinitiatieven. 

Thema 2015: Maatschappelijk initiatief
2015 stond voor GDO in het teken van ‘maatschappelijk initiatief’. Met als grote vraag voor gemeenten en NME organisaties: hoe ga je hiermee om? Tijdens de GDO tweedaagse en de jaarbijeenkomst zijn we hierover het gesprek met elkaar aangegaan. En hebben we geleerd en inspiratie opgedaan van de verhalen en ervaringen van GreenWish (www.greenwish.nl), Kracht in Nederland (www.maexchange.nl) en GroenDichterbij (www.groendichterbij.nl).
Ook heeft Greenwish trainingen verzorgt over ‘Initiatieven faciliteren, hoe doe je dat?’.
Dit is een doorlopend proces: je kunt nog steeds de initiatieven uit jouw omgeving aansporen zich aan te melden bij de Maexchange.

Meedoen?

Neem contact op met interim-moderator Rene Munsters
Rmunsters@vereniginggdo.nl

Onze vaste moderator Vivian Siebering is tijdelijk niet aan het werk.

of voorzitter Olle Mennema

olle.mennema@denhaag.nl

T (070) 353 67 75

M (06) 21 55 75 06

Meer weten?

Lees deze flyer

Lees de Terugblik van de Tweedaagse 2017

 

 

 

 


 

Leerkring Voedsel

De leerkring Voedsel is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.

Leerkring Water/ Klimaatadaptatie

De leerkring Water en Klimaatadaptatie is in het voorjaar van 2018 van start gegaan.