Duurzame Buren: NME-centra ondersteunen leerkrachten van de toekomst

Duurzame Buren: NME-centra ondersteunen leerkrachten van de toekomst

Ongeveer 10.000 PABO-studenten lopen jaarlijks stage op een basisschool. Duurzaamheid is één van de grote vakoverstijgende thema’s in het nieuwe curriculum van primair en voortgezet onderwijs. Leerkrachten van de toekomst moeten worden geholpen om daarover kennis en ervaring op te doen. Met de Duurzame PABO en Leren voor Morgen zetten we daarom in op het verstevigen van de relatie tussen studenten en NME.

Duurzaamheid komt ook terug in de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel de Duurzame Ontwikkelings Doelen van de VN. SDG 4 gaat over onderwijs. Integratie van duurzaamheid in het onderwijsprogramma is daarbij een expliciet doel (SDG 4.7).

Concreet handelen
Duurzaamheid wordt pas zichtbaar in concreet handelen, ook in het onderwijs. Het belang van Concept-context leren en onderzoekend en ontwerpend leren wordt breed erkend, ook dit is wellicht het meest duidelijk zichtbaar in de contouren van het nieuwe curriculum primair en voortgezet onderwijs.
De relatie pabo en NME-centra kan ondersteunend zijn aan de leerprocessen van studenten. NME-centra zijn aanwezig in de omgeving van basisscholen, maar deze logische samenwerking komt nog niet overal vanzelf tot stand. Duurzame PABO, Leren voor Morgen en GDO bundelen de krachten in dit project om deze samenwerking te stimuleren en daarmee duurzaamheid logisch en sterker via concept context leren en onderzoekend en ontwerpend leren in de stagepraktijk van de pabostudent te krijgen. Op deze wijze helpen we de studenten in hun leerproces om uiteindelijk de competente leerkracht van de toekomst te zijn.