Waardering kabinet voor maatregel 49: betrekken van bewoners bij vergroenen leefomgeving

Waardering kabinet voor maatregel 49: betrekken van bewoners bij vergroenen leefomgeving

Het kabinet apprecieert maatregel 49 ‘Groen en gezond wonen’ uit het 40 Puntenplan van Urgenda waarin wij samen optrekken met VHG, Tuinbranche Nederland en Stadswerk Nederland. Het is een van de dertig maatregelen die deels of geheel uitgevoerd gaan worden om de CO2-uitstoot dit jaar met ten minste 25% te verminderen, meldt het in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer. Maatregel 49 zet onder meer in op het betrekken bij en ondersteunen van bewoners bij het vergroenen van de leefomgeving door lokale groenblauwe educatiepunten. Het kabinet stuurt de maatregel door naar de gemeenten. En wij werken in een focusgroep aan het versterken van centra als Groenblauwe steunpunten.

Project Groenblauwe steunpunten

Veel gemeenten werken aan of hebben plannen voor het verder vergroenen van hun buitenruimte om o.a. hittestress en wateroverlast te verkleinen. Vaak samen met natuur- en duurzaamheidscentra, die bewoners en ondernemers handelingsperspectief kunnen bieden op het thema klimaatadaptatie. Denk daarbij aan participatieprojecten bij riolerings- en nieuwbouwprojecten, herinrichting van de openbare ruimte, en bij renovatieprojecten van corporaties. Om lokale centra daarin nog meer te versterken schrijven we momenteel het project Groenblauwe steunpunten. De WUR betrekken we om het effect van de participatieacties van de centra te ondersteunen en te monitoren. We vragen daarvoor een innovatiesubsidie aan en zoeken daarnaast nog cofinanciering (met indien mogelijk cocreatie). Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij onze moderator René Munsters.