Kabinet omarmt ambities voor natuurinclusief onderwijs

Kabinet omarmt ambities voor natuurinclusief onderwijs

Het Collectief Natuurinclusief werkt middels tien domeinen aan een natuurinclusieve samenleving. In de Agenda 2.0. staan de ambities en actielijnen voor elk domein. Christianne van der Wal-Zeggelink, demissionair minister voor Natuur en Stikstof, stuurde op 1 maart de kabinetsreactie op deze Agenda naar de Tweede Kamer. In deze kamerbrief wordt aangegeven in hoeverre het kabinet de ambities en acties uit de Agenda onderschrijft en in hoeverre vanuit het Rijk hieraan beleidsmatig wordt bijgedragen. Hoe kijkt het kabinet naar natuurinclusief onderwijs?

Onderwijs als logische plek voor natuurinclusief leren

Natuur en biodiversiteit zijn de basis van ons bestaan. Als je ergens meer over leert, krijg je ook de kennis en vaardigheden om er wat mee te doen. Daarom is het onderwijs een logisch domein om aan natuurinclusiviteit te werken, stelt ook demissionair minister Van der Wal-Zeggelink: ‘Natuurinclusief leren is belangrijk voor een duurzame toekomst’. De ministeries OCW en LNV ’omarmen dan ook de onderwijsambities die in de Agenda staan.’ Een mooie opsteker voor GDO en SME die als actieve partners in het Collectief werken aan de borging van natuurinclusief onderwijs.

Natuurinclusief leren kan integraal middels de Whole School Approach

De Agenda 2.0 werkt met vijf verschillende ambities en actielijnen, zoals een natuurinclusieve schoolomgeving en een ondersteuningsstructuur voor het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de verschillende dimensies van de opgave rondom natuurinclusiviteit en de verschillende rollen voor het onderwijs hierin een rol krijgen binnen het onderwijs, erkennen de ministeries de rol die de Whole School Approach (WSA) hierin kan spelen. De Whole School Approach is een integrale kijk op verduurzaming van scholen waarbij aan de hand van vijf bloembladen de hele school betrokken raakt bij duurzaamheid.

GDO werkt samen met partner SME en andere organisaties zoals Leren voor Morgen al langer samen aan de WSA als tool om scholen op weg te helpen bij de verschillende dimensies waarbinnen zij aan duurzaamheid kunnen werken. Zo werken we met de NDE-centra aan een lokale ondersteuningsstructuur, waarbij zij als partner de school begeleiden met de WSA. Deze theorie leent zich uitstekend om ook natuurinclusiviteit een passende rol te geven in het onderwijs.

Samenwerking tussen lopende programma’s en initiatieven: we doen het samen!

Er gebeurt al van alles op het gebied van natuurinclusief onderwijs en talloze organisaties voelen hier energie op. Deze al bestaande activiteiten vullen elkaar aan. Daarom is in de Agenda 2.0 opgenomen dat integratie en borging in het onderwijs een belangrijk punt is en de volgende te nemen stap. Ook het kabinet ziet het belang hiervan in en stelt in zijn reactie dat het van belang is dat initiatieven aansluiten bij al bestaande overheidsprogramma’s en beleidsontwikkelingen. Op deze manier leren de partijen die hiermee bezig zijn elkaar kennen, wordt er geen dubbel werk gedaan en voeren we samen als collectief acties uit die leiden tot natuurinclusief onderwijs.

Scholen werken vanuit hun kerndoelen aan natuurinclusief onderwijs

Het kabinet stelt in zijn reactie dat scholen in eerste instantie werken aan de wettelijke opdracht die zij hebben. De onderwerpen in de Agenda Natuurinclusief 2.0. sluiten volgens hen aan bij een aantal leergebieden uit het landelijke curriculum. Ook wij zien vanuit het domein Onderwijs veel aanknopingspunten voor scholen om binnen die wettelijke opdracht aan natuurinclusiviteit te werken. Het hoeft geen extraatje erbovenop te zijn: het past juist bínnen het onderwijs!

Een duidelijk voorbeeld daarvan is de herziening van de kerndoelen voor burgerschap. In de conceptversie hiervan die vorige week gepubliceerd is, staat dat leerlingen niet alleen bezig zouden moeten zijn met hun relatie tot de maatschappij en andere mensen, maar ook om de planeet en de relatie tussen mens en ecosysteem. Er zijn dus volop mogelijkheden om aan te sluiten binnen de (nieuwe) kerndoelen en eindtermen.

Doe mee!

Deze kabinetsreactie schetst het enthousiasme van het kabinet en de kansen die zij zien om de Agenda 2.0. zo goed mogelijk uit te voeren. Zij geeft nog wel mee dat draagvlak en een actieve houding nodig is om dit te kunnen doen. GDO en SME werken als actieve partner in het Collectief verder aan de borging van natuurinclusief onderwijs. Organisaties, initiatieven en andere geïnteresseerden in natuurinclusief onderwijs zijn van harte welkom om aan te haken bij het Collectief en te onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan de Agenda 2.0. Meer informatie vind je hier.